NIEUWS

 • BIJEENKOMST "KLAAR VOOR DE START"

  10-05-2017:

  Op dinsdag 27 juni a.s. vindt er een groepsbijeenkomst "Klaar voor de start" plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Adoptievoorzieningen en is bedoeld voor adoptie ouders die binnenkort naar het buitenland afreizen om hun kind(eren) op te halen. Deze bijeenkomst duurt van 13.30 tot 16.30 uur en wordt gehouden bij Stichting Adoptievoorzieningen, De Bouw 93 in Houten (Castellum). De kosten bedragen EUR 15,- per persoon en u kunt zich aanmelden tot 10 juni via: www.adoptie.nl
 • VERKLARING ZEMBLA STICHTING KIND EN TOEKOMST

  24-04-2017:

  BEGIN VERKLARING

  Deze verklaring mag uitsluitend integraal gebruikt worden

   

  Stichting Kind en Toekomst heeft een verzoek ontvangen van Zembla om op camera te reageren in het kader van een onderzoek over de gevolgen van interlandelijke adoptie uit Sri Lanka in de jaren 80.  

  In haar verzoek stelt Zembla dat er een aantal geadopteerden zijn die er tijdens hun zoektocht naar afkomst en roots achter zijn gekomen dat het oorspronkelijke verhaal op basis waarvan de adoptie destijds heeft plaatsgevonden niet klopt. Er worden een aantal voorbeelden aangehaald op basis waarvan gesteld wordt dat er sprake is van fundamentele fouten in identiteitspapieren en adoptiepapieren.

  Gezien de vertrouwelijkheid waarin procedures plaatsvonden en -vinden en de waarborging van privacy waaraan wij als Vergunninghouder gebonden zijn is het voor ons onmogelijk publiekelijk te reageren op individuele casussen. Daar kunnen en willen we dus niet aan mee werken. In algemene zin geeft Stichting Kind en Toekomst daarom de volgende reactie af.

   

  Als Vergunninghouder vinden wij het treurig wanneer er voor volwassen geadopteerden in hun zoektocht naar herkomst en afkomst zaken naar voren komen die anders zijn dan men dacht of verteld is of wat vast lag in de papieren die op dat moment zijn opgemaakt in het land van herkomst. Zeker als daardoor het gevoel ontstaat dat de adoptie niet noodzakelijk voor de rest van hun leven was en zij beter af waren geweest als zij in het land van herkomst waren gebleven.

   

  Bij adoptie stond en staat het belang van individuele kwetsbare kinderen, waarvoor de biologische ouders niet kunnen, willen of mogen zorgen centraal. In elke afzonderlijke adoptieprocedure werd en wordt daarom op moment van plaatsing steeds weer opnieuw bekeken, gewogen, beoordeeld en gecontroleerd door ketenpartners in zendende en ontvangende landen of het belang van het betrokken kind met interlandelijke adoptie het beste kan worden gediend.

   

  Hoe de procedures vorm krijgen was, in het verleden sterker dan nu, zeer afhankelijk van het tijdsgewricht waarin zij plaats hadden en daaruit volgend de toen geldende waarden en normen, de toen geldende cultuur en het toenmalige administratieve niveau in het land van herkomst.

  De werkelijkheid van het leven was en is echter ook dat het niet altijd mogelijk was of is de onderste steen boven te krijgen. Dat betekent echter niet dat daarmee de adoptie geen juiste kinderbeschermingsmaatregel is op dat moment voor dat individuele kind.

   

  Hoewel elke adoptie een individueel verhaal is en elk betrokken individu daarin een eigen proces doormaakt, komt uit de praktijk en uit de wetenschap duidelijk naar voren dat adoptie in het algemeen en voor verreweg de grootste groep betrokken kinderen, met alle emoties die er mee gepaard gaan, een succesvolle (kinderbeschermings-)maatregel is, waarbij kinderen uit (potentieel) schadelijke situaties kunnen worden gehaald en zich ontwikkelen tot gelukkige en evenwichtige volwassenen met een adoptie achtergrond.       


  Voorts stellen we vast dat naarmate er steeds meer kinderen geadopteerd zijn en tot volwassenheid kwamen, er steeds meer (wetenschappelijk) onderzoek werd verricht naar adoptie en de gevolgen hiervan. Hierdoor kwam er ook steeds meer behoefte te streven naar de vraag hoe zorgvuldigheid nog meer verbeterd kon worden.

  Denk hierbij aan de in 1989 tot stand gekomen nieuwe wetgeving in Nederland inzake adoptie, die de oude wet van 1956 ging vervangen. Ook de invoering van het Haags Verdrag in 1993 waarbij steeds meer landen zich aan hebben gesloten (Sri Lanka was daarvan één van de eerste landen) speelden hierin een grote rol. Met al deze maatregelen kunnen we stellen dat de wet- en regelgeving rondom adoptie in de afgelopen decennia enorm is toegenomen.

   

  Niets af willend doend aan de emoties van verdriet, boosheid en teleurstelling, die gepaard gaan met het ontdekken van andere of nieuwe gegevens; de adopties die in de jaren 80 uit Sri Lanka plaatsvonden voldeden aan de op dat moment geldende wettelijke en ethische kaders en de maatschappelijke werkelijkheid in het land van herkomst.  

   

  Als Vergunninghouder spannen we ons al decennia lang in om, in een veranderend veld en binnen geldende wettelijke en ethische kaders, voor kinderen die in het land van herkomst in een (potentieel) schadelijke situatie verkeren en waarvoor biologische familie niet kan, wil of mag zorgen en in het land van herkomst geen adoptiegezinnen beschikbaar zijn, nieuwe gezinnen in Nederland te vinden. Procedures gaan daarin met de ontwikkelingen mee.

   

  Stichting Kind en Toekomst.

   

  Einde verklaring

 • VERKLARING ZEMBLA VERGUNNINGHOUDERS

  24-04-2017:

  BEGIN VERKLARING                                                                                               

  Deze verklaring mag uitsluitend integraal gebruikt worden

   

  Diverse Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie hebben een verzoek ontvangen van het programma Zembla om mee te werken aan een uitzending. In reactie hierop geven de gezamenlijke Vergunninghouders de volgende verklaring af.

   

  De Vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben besloten niet in te gaan op het verzoek van Zembla.  Door Zembla wordt algemeen als startpunt voor hun onderzoek en verslaglegging het in oktober 2016 verschenen advies van de RSJ genoemd, waarin wordt gesteld dat er van alles mis is met adoptie en dat internationale adoptie daarom moet stoppen.

   

  Bij adoptie staat het belang van individuele kwetsbare kinderen, waarvoor de biologische ouders niet kunnen, willen of mogen zorgen centraal. In elke afzonderlijke adoptieprocedure wordt steeds weer opnieuw bekeken, gewogen, beoordeeld en gecontroleerd door ketenpartners in zendende en ontvangende landen of het belang van het betrokken kind met interlandelijke adoptie kan worden gediend.

   

  Ten aanzien van het eerste punt van het verzoek verwijzen de Vergunninghouders naar de openbare reacties van verschillende stakeholders, waaronder de Vergunninghouders zelf, die inmiddels al zijn verschenen. Daarin wordt helder betoogd dat het RSJ advies slecht is onderbouwd. De door de RSJ genoemde misstanden worden niet gegrond vanuit de actuele Nederlandse bemiddelingspraktijk en er is weinig tot geen actie ondernomen om inzicht te krijgen in de actuele bemiddelingssituatie.  Vanuit de wetenschap, door volwassen geadopteerden, het adoptieveld en de politiek is zeer kritisch gereageerd op het RSJ rapport. In afwachting van het democratische proces en de hoorzitting die de nieuwe Tweede Kamer over dit onderwerp organiseert zijn de Vergunninghouders van mening dat deelname aan het programma op dit moment geen toegevoegde waarde heeft.

   

  Ten aanzien van het tweede verzoek met als doel een inkijk te verkrijgen in hoe adoptieprocedures lopen verwijzen de Vergunninghouders naar het programma "Met Open Armen". In dit programma worden adoptieouders gevolgd in de vorming van hun gezin.

   

  Hoewel elke adoptie een individueel verhaal kent komt uit de praktijk en uit de wetenschap duidelijk naar voren dat adoptie in het algemeen en voor verreweg de grootste groep betrokken kinderen kinderen, met alle emoties die er mee gepaard gaan, een succesvolle (kinderbeschermings)maatregel is waarbij kinderen uit (potentieel) schadelijke situaties kunnen worden gehaald en zich ontwikkelen tot gelukkige en evenwichtige volwassenen met een adoptie achtergrond.

  Helaas constateren we dat er, ook in de media,  vaak op basis van onvolledige kennis over de moderne praktijk van adoptiebemiddeling, op basis van individuele ervaringen uit het verleden of (geïsoleerde) incidenten vaak een negatief en generaliserend beeld van adoptie wordt geschetst.

  Wij horen met grote regelmaat van volwassen geadopteerden en hun families dat zij zich door deze negatieve (media) aandacht gestigmatiseerd voelen.  Het staat een ieder vanzelfsprekend vrij om kritisch te berichten over adoptie, maar wij vragen ook om bij berichtgeving nadrukkelijk rekening te houden met bovenstaande, zaken in perspectief van tijd en cultuur te plaatsen en daarbij de belangen en emoties van de vele adoptiekinderen, hun biologische families en hun adoptieouders als ook de vele kinderen die nog op nieuwe gezinnen wachten in ogenschouw te nemen.

   

  Meiling, Adoptiestichting A New Way,  Vereniging Wereldkinderen, Stichting Kind en Toekomst & de Nederlandse Adoptie Stichting. 

   

  EINDE VERKLARING 

 • BOEK: HALLO LIEVERD GESCHREVEN DOOR KIM VAN SCHIE

  20-04-2017:

  Van harte kunnen wij het boek "Hallo Lieverd", geschreven door adoptiemoeder Kim van Schie, aanbevelen.

  Een spannend, vertederend en waargebeurd verhaal over hoe een jonge vrouw zich staande probeert te houden tijdens een heftige adoptieprocedure in Nigeria.

  Overvallen door angst, corruptie en ziekte probeert ze met een dosis humor het plotselinge moederschap het hoofd te bieden. Daarbij leert ze waardevolle levenslessen over het loslaten van perfectie en controle.

  Dankzij volledige openheid van de auteur over de strijd met zichzelf is dit verhaal een inspiratie voor anderen, ook buiten de wereld van adoptie en moederschap. Kwetsbaar, rauw en eerlijk.
 • FOTO'S VOOR JAARVERSLAG 2016

  18-04-2017:
   
  Momenteel zijn we bezig met de afronding van ons jaarverslag 2016.
  Onze vraag aan u is wie er nog een leuke foto heeft van zijn of haar kind/kinderen die we mogen publiceren op onze website in het betreffende jaarverslag?
  We ontvangen de foto('s) graag per mail via info@kindentoekomst.nl met de duidelijke vermelding dat publicatie toegestaan is.

  Alvast bedankt.
 • POLEN

  26-01-2017:

  De Poolse autoriteiten hebben per direct besloten de interlandelijke adopties uitsluitend nog plaats te laten vinden via de Katholieke Adoptie organisatie in Warschau.
  De andere twee organisaties in Warschau krijgen andere taken toebedeeld en zijn niet meer betrokken bij interlandelijke adoptie procedures.

  De katholieke organisatie heeft als regel dat zij uitsluitend bemiddelen voor echtparen van wie minimaal één persoon de Poolse nationaliteit heeft. Betreffende echtparen moeten actief een godsdienst belijden; een kerkelijk huwelijk kan daar een onderdeel van zijn.


  Daarnaast komen echtparen in aanmerking die al eerder een kind uit Polen hebben geadopteerd en waarbij er sprake is van een biologisch broertje of zusje dat voor interlandelijke adoptie in aanmerking komt. • WIJ WENSEN U ALLEN PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN HOOPVOL 2017


 • REACTIE VAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE OP HET RSJ ADVIES VAN 2 NOVEMBER 2016

  09-11-2016:

  De reactie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op het RSJ advies d.d. 2 november 2016, zal op de websites van alle ketenpartners te lezen zijn:


  Gevolgen advies RSJ voor toekomstige en lopende adoptieprocedures

  De Raad voor Sanctietoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft op 2 november jl. de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geadviseerd over interlandelijke adoptie. Hulp bieden in het land van herkomst is een beter middel om kinderen te beschermen dan interlandelijke adoptie schrijven ze in hun rapport. In de media is met name naar buiten gebracht dat de RSJ adviseert te stoppen met interlandelijke adoptie. Het advies en de media-aandacht hebben geleid tot veel vragen van aspirant-adoptiefouders over de gevolgen voor hun procedure en over de zinvolheid van het eventueel starten van een procedure.


  Het advies van de RSJ verandert vooralsnog niets aan lopende procedures. Het staat ouders ook niet in de weg om een procedure te starten als zij dat willen. De RSJ heeft een advies uitgebracht aan de Staatssecretaris van VenJ, die zich hier momenteel op beraadt. Naar verwachting zal hij begin 2017 met een reactie komen en dit aan de Tweede Kamer sturen.

 • CONGO

  14-09-2016:
  Opschorting interlandelijke adopties vanuit de DR Congo

  Gisteren maakte de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer K. Dijkhoff, bekend dat er besloten is de adopties vanuit Congo op te schorten.

  Ongetwijfeld zal dit bij veel adoptiefouders en vooral bij de nog wachtende aspirant adoptiefouders emoties veroorzaken.

  Indien u behoefte heeft aan een gesprek hierover: u kunt altijd contact met ons opnemen!
 • NIGERIA

  16-06-2016:
  We kunnen weer een aantal ouders op onze wachtlijst plaatsen!
  Gemiddelde wachttijd is momenteel 11 maanden.
 • SRI LANKA

  31-05-2016:
  Lankan Affairs is de internationale organisatie die de belangen behartigt van geadopteerden uit Sri Lanka wereldwijd.
  Zie: Info
 • GELDIGHEID BEGINSELTOESTEMMING

  06-04-2016:
  Door het oplopen van de wachttijden, komt het steeds vaker voor dat de beginseltoestemming verloopt voordat er een kindje is geplaatst. We willen u hierbij er nogmaals met klem op wijzen dat het absoluut noodzakelijk is dat u tijdig een aanvraag tot verlenging indient.
  Een te late aanvraag tot verlenging heeft zeer vervelende gevolgen.
  Een te late aanvraag zal namelijk worden behandeld als zijnde een nieuwe aanvraag, hetgeen ook consequenties kan hebben voor het verdere verloop van uw procedure in het buitenland.
  Het is uiteraard uw eigen verantwoording te letten op het verloop van de geldigheidsdatum van uw beginseltoestemming.
  In verband met drukte van de Raad voor de Kinderbescherming is het raadzaam om 6 maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van uw beginseltoestemming verlenging aan te vragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • NIEUWE WEBSITE MET FORUM STICHTING ADOPTIEVOORZIENINGEN

  01-09-2015:
  Stichting Adoptievoorzieningen heeft een nieuwe website met forum gelanceerd: Adoptieoudersonline.nl
  De openbare website geeft informatie over wennen en hechten in de eerste jaren na aankomst.
  Het besloten forum biedt ouders de mogelijkheid om in een veilige omgeving ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen over de ontwikkeling van hun kind. Het forum richt zich op adoptieouders met kinderen tot en met 12 jaar. Hulpverleners van Stichting Adoptievoorzieningen lezen mee en kunnen advies geven.
 • ORIËNTEREND GESPREK

  31-10-2014:
  De Stichting staat open  voor oriënterende gesprekken met aspirant adoptief ouders die tenminste de voorlichtingsbijeenkomsten bij de SAV hebben afgerond.

 • KIRGIZIË

  21-08-2014:
  Deze week ontvingen we de officiële accreditatie voor Stichting kind en Toekomst om verder te mogen gaan met adopties uit Kirgizië.
  Voorlopig gaan we beginnen met twee ouderdossiers. Dit betreffen dossiers van aspirant adoptiefouders die al eerder op de wachtlijst Kirgizië zijn geplaatst, maar door de tussentijdse stop niet verder konden gaan met de gestarte procedure.
 • FOTO'S  VOOR DE WEBSITE

  02-04-2013:
  Voor onze vernieuwde website zijn wij op zoek naar nieuwe foto's. Vindt u het leuk om uw kind(eren) terug te zien op onze website dan kunt u uw foto sturen naar info@kindentoekomst.nl. Graag erbij vermelden uit welk land uw kind(eren) komt.
 • INDONESIË

  13-03-2012:
  Stichting Kind en Toekomst heeft met Indonesië een intentieverklaring kunnen realiseren om te gaan samenwerken op het gebied van interlandelijke adopties. Op dit moment zijn de mogelijkheden echter nog zeer beperkt: alleen heteroseksuele echtparen waarvan tenminste één van de adoptiefouders actueel de Indonesische nationaliteit bezit, kunnen adopteren. De aspirant adoptiefouder met de Indonesische nationaliteit zal 6 maanden onafgebroken in Indonesië moeten verblijven en aldaar het te adopteren kind verzorgen. De andere aspirant adoptiefouder kan, indien gewenst, terugreizen naar Nederland.
 • WEBSITE VOOR GEADOPTEERDEN

  24-01-2012:
  Vandaag is de website www.geadopteerdonline.nl van start gegaan. Het gaat om een initiatief van de Fiom en de Stichting Adoptievoorzieningen. Zij hopen met deze website tegemoet te komen aan de behoefte van geadopteerden om ervaringen uit te wisselen en informatie met elkaar te delen. Ervaringsverhalen staan in de rubriek 'Jouw verhaal' en er kan gediscussieerd worden in het forum. Er is informatie te vinden over onder andere landen van herkomst, wet- en regelgeving rond adoptie en zoeken naar roots. Ook wordt de mogelijkheid geboden om te e-mailen en in een later stadium (anoniem) te chatten met een hulpverlener.
Website gebouwd door Its Asbreuk